Documenten

Schoolgids:

In onze jaarlijkse schoolgids beschrijven we de wijze waarop we ons onderwijs vorm en inhoud geven. In de schoolgids geven we ook aan waar we aan werken en wat de resultaten zijn. Klik hier om de schoolgids van 2022 – 2023 te openen.

Jaarkalender-Veranderbijlage 2022-2023:

In onze schoolgids beschrijven we de wijze waarop we ons onderwijs vorm en inhoud geven. Daarnaast ontvangen alle ouders jaarlijks een jaarkalender met veranderbijlage. Deze wordt Jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het advies van het Brabantse Overleg Vakanties (BOV). In dit overzicht vind je ook de studiedagen van het team. Klik hier om de jaarkalender/veranderbijlage van 2022 – 2023 te openen.

Aanmelding nieuwe leerling:
Wil je meer weten over onze school? We zien je graag op 't Einder voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens een kennismakingsgesprek krijg je informatie over onze visie en vertellen we je hoe wij werken. We lichten toe op welke manier we ons onderwijs organiseren en hoe een schooldag eruitziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en we nemen een kijkje in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heb je een goed beeld van wie we zijn en wat we doen. 
Denk je na het kennismakingsgesprek dat onze school goed bij jouw kind past en wil je hem of haar officieel aanmelden? Dan vragen we je om een aanmeldingsformulier in te vullen.  Aanmelden is mogelijk als jouw kind minimaal drie jaar oud is. Is jouw kind nog geen drie jaar oud, maar weet je toch al dat je voor 't Einder kiest, dan meld je jouw kind met een zogeheten 'voorlopige aanmelding' aan.
Op basis van ons gesprek en de gegevens van het aanmeldingsformulier wordt een kind (in principe) ingeschreven op onze school. Je ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Schoolplan 2020-2024:

Hierbij presenteren we het schoolplan van ’t Einder voor de periode 2020-2024. Hierin staan onze missie en visie, onze plannen en ambities voor deze planperiode beschreven.  Klik hier om het schoolplan voor 2020-2021 te openen.

Schoolondersteuningsplan:

Iedere basisschool heeft een zogenaamd schoolondersteuningsplan (SOP). Hierin beschrijven we op welke wijze we (extra) zorg en ondersteuning aan kinderen bieden. We actualiseren het plan jaarlijks. Klik hier om het SOP te openen.

Privacy:

Op 't Einder en binnen ons schoolbestuur PlatOO hebben we de privacy van kinderen, ouders en medewerkers volgens de wetgeving binnen de AVG geregeld. Klik hier om het document te openen. Ook hebben we een document waarin we beschrijven op welke wijze we met gegevens van ouders en leerlingen omgaan. Klik hier om het document te openen. Klik hier om onze Responsible Disclosure te openen.

Protocol vervanging:

Het wordt steeds moeilijker om vervanging te vinden bij afwezigheid van leerkrachten. De nieuwe wet ‘Werk en Zekerheid’ zorgt o.a. voor deze onzekerheid naast ook de huidige situatie met een tekort aan leraren. We dienen er rekening mee te houden dat er op korte termijn niemand meer beschikbaar is om in te vallen. Klik hier om het Protocol vervanging te openen.

Protocol Dyslexie:

't Einder heeft in een protocol Dyslexie beschreven hoe we kinderen met lees- en/of spellingsproblemen extra ondersteuning bieden. Klik hier om ons protocol te lezen.

Inspectierapport BSO 't Einder 2022

Inspectie van het Onderwijs - Onderzoek 2018

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk. In hun onderzoekskaders staat hoe de Onderwijsinspectie werkt, wat zij beoordelen en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zij controleren daarnaast ook op de leerplicht en de financiële gezondheid van scholen en schoolbesturen. Klik hier om de uitslag van het onderzoek van 2018 van onze school te openen.

Extra informatie:
Klik hier om extra informatie voor gescheiden ouders te openen.

Klachtenregeling
Wanneer u als ouder ontevreden bent over de gang van zaken op school, is het van belang dit bespreekbaar te maken. U kunt hiervoor in eerste instantie contact opnemen met de groepsleraar of de directie die u de juiste weg kan wijzen. Bovendien is er op iedere PlatOO-school een schoolcontactpersoon.
Indien de klacht niet afdoende op school afgehandeld kan worden, kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. In voorkomende gevallen kan er ook een beroep gedaan worden op de externe vertrouwenspersoon van PlatOO. Deze kan u ondersteunen als u een klacht hebt die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school. 

De externe vertrouwenspersonen voor PlatOO zijn: Paul Scheeren (voor ouders en personeel) Telefoon: 06-10170466
Mailadres: paulscheeren@live.nl 

Marleen Everhardus (voor ouders en personeel) Telefoon: 06-16155279
Mailadres: marleen@everhardus.eu 

Nancy Loomans, Human Capital Care (uitsluitend voor personeelsleden) Telefoon: 06-18477625
Mailadres: n.loomans@humancapitalcare.nl 

De klachtenregeling die in samenwerking met de GMR tot stand is gekomen, is op school beschikbaar. Tevens kunt u op uw school de namen ontvangen van de schoolcontactpersoon en de externe vertrouwenspersoon. 

 

Cookie instellingen