Uitgangspunten

Onderwijsbehoeften

De missie, visie en waarden betekenen voor het onderwijs op ‘t Einder dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zichzelf mogen zijn. In een omgeving waarbinnen veel aandacht is voor een goede relatie tussen leerlingen, ouders en medewerkers. In dit kader zijn we alert op pestgedrag en nemen adequate maatregelen bij het signaleren daarvan. We belonen positief gedrag en zien het maken van fouten als aanleiding om te leren.

Gevolg voor het onderwijs is dat er aandacht is voor: zelfverantwoordelijk en coöperatief leren, ontplooien van eigen initiatief, differentiatie en omgang met verschillen. Dit betekent (binnen grenzen) onderwijs op maat, uitgaan en accepteren van de verschillen tussen de leerlingen en het waarderen daarvan.

Leren gebeurt in contact en relatie met de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld binnen concepten coöperatief leren, tutor leren en adaptief onderwijs.

We zien betrokkenheid als voorwaarde voor het leren. Het leren gebeurt in betekenisvolle situaties die werkelijkheidsnabij zijn. We gaan daarbij uit van de interesses van kinderen en werken daarbij vooral in de onderbouw ontwikkelingsgericht.
Door kinderen te leren reflecteren en te laten reflecteren, naar aanleiding van het werk en de werkprocessen wordt de betrokkenheid vergroot. Ons uitgangspunt is steeds dat kinderen nieuw verworven kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties.

Met het begeleiden en coachen van kinderen in hun ontwikkeling hebben we een duidelijk doel voor ogen. Indien nodig wordt er actief gebruik gemaakt van de expertise van externen om die ontwikkeling te bevorderen. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel communiceren we zorgvuldig met alle partijen over het verlenen van de juiste zorg, de ontwikkeling van het kind en het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Onze kernwaarden:

Welbevinden
Je welkom en veilig voelen en zorgen voor een goede afstemming tussen leren, spelen en samenwerken. Veiligheid is hier een voorwaarde voor. Omdat wij het als school belangrijk vinden om kinderen te laten participeren in het meedenken, meepraten en meebeslissen betreffende het veilige schoolklimaat is er vanuit de werkgroep veilige school de kinderklankbordgroep in het leven geroepen.

Betrokkenheid
Betrokkenheid van iedere leerling en aandacht voor iedere leerling als het gaat om zorg en begeleiding. Betekenisvol leren in een rijke leeromgeving is hierbij leidend.

Samenwerken
Met leerlingen, ouders/verzorgers, personeelsleden en ook met kern- en ketenpartners samenwerken om op die manier optimale ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren.

Eigenaarschap
Leerlingen worden zelfstandig en durven meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces waar zij eigenaar van zijn. Kinderen die eigenaar van hun eigen leren zijn, kunnen meer richting geven aan hun eigen leerproces en leren daardoor beter. Hun eigen talenten worden daarbij zo goed mogelijk benut.

Talentontwikkeling
Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust, soms geven ze zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat èlk talent of kwaliteit even belangrijk is.
Aandacht voor talentontwikkeling vinden wij op ‘t Einder belangrijk omdat het een investering is voor de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan zijn/haar talent ontwikkelen. Onze school ziet het als een uitdaging steeds meer het accent te leggen op de talenten van onze leerlingen.

 

IK BEN WELKOM,

IK VIND LEREN LEUK!

Cookie instellingen